work

งานทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 

กิจกรรมที่ จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมที่ จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมที่ จ.ราชบุรี

    กิจกรรมที่ จ.นครปฐม

        กิจกรรมที่ จ.สมุทรสาคร

   กิจกรรมที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

     
 

       กิจกรรมที่ จ.เพชรบุรี

 ภารกิจดาวเทียม

 

 

                                                                                                                                      home