ประวัติ

                ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่ร้องขอครอบคลุมพื้นที่       30 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ โดยแบ่งควบคุมการสื่อสารออกเป็น 5 เขต (พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 1)    ได้แก่

                     • ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ)          ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรปราการ
                     • ศูนย์สื่อสารสาขา 1 (ฉะเชิงเทรา)    ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
                     • ศูนย์สื่อสารสาขา 2 (นครราชสีมา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
                     • ศูนย์สื่อสารสาขา 3 (ขอนแก่น)        ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม
                     • ศูนย์สื่อสารสาขา 4 (นครปฐม)        ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี

               ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 207 ลงวันที่ 16 กันยายน 2515 ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการชองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิกสำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จาก สำนักโทรคมนาคมเดิม และได้มีการขยาย เครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เขต เป็น 8 เขต ( พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 2 ) เพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                    • ศูนย์สื่อสารสาขา 5 (พิษณุโลก)             ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
                    • ศูนย์สื่อสารสาขา 6 (เชียงใหม่)              ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน
                    • ศูนย์สื่อสารสาขา 7 (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา
                    • ศูนย์สื่อสารสาขา 8 (สงขลา)                   ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

              ระยะต่อมา( พ.ศ.2521 – 2523 ) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 3 และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขต ในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน 12 เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล ( Online ) การให้บริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่

ศูนย์สื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์สื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนย์สื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนย์สื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนย์สื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ศูนย์สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนย์สื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ศูนย์สื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์สื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์สื่อสารเขต 12 (สงขลา)

                

                พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง กองการสื่อสาร และ ศูนย์สารสนเทศจัดตั้งเป็น “ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต และ ทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภารกิจไว้อยู่ใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด....... ศูนย์สื่อสารเขต ได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)