ภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 นครปฐม


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 นครปฐม เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://www.ict.moi.go.th/ ) ภารกิจหลักคือ
- ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารให้แด่พระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์
ในการเสด็จเข้าในพื้นที่ ที่ ศสข.3 (นฐ.) รับผิดชอบได้แก่ จังหวัด นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธุ์
- บริการการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลในระบบภาพขนาด FHD (Full high definition) แก่หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และทุกส่วนราชการที่ขอความร่วมมือมา
- เป็นกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างระบบไอที ของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดนครปฐม

Company Background Image

ผู้บริหาร


Image

นายเผด็จ เกษตระกูล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3

Image

นายธัญธร ศรีบุญญเกษ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

นายยิ่งศักดิ์ คำเพราะ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นางอภิญญา ธนาพันธ์สิงห์

เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน ทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวิชิต ศิลปสุวรรณ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confferrence)

Image

จ.ส.ต.สมภพ อภิวรชัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบสื่อสารดาวเทียม

นายวิภู เศรษฐพรรค์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบสื่อสารดาวเทียม